درباره من

درکِ بازیِ خوشبختی، آسان بود در پناه امن خانواده ای که به تو می آموختند در هر شروع، پا گرفتن و ادامه دادن، تنها باید عشقی داشت. عشقی بزرگ که در زندگی برای نومیدی های بی دلیلی که ما را در چنگ می گیرند، عذری موجه بتراشد.
حالا در من آن بازی و آن عشق، خلاصه می شود در سفر. وقتی که با هر رفتنی، بارها و بارها ناگزیری از تمرین دل بستن و دل کندن یاد می گیری متعلق به جهانی هستی که نمی پاید!
می کوشم برایند هر سفرم چیزی نباشد غیر از بازگرداندن خودم به خودم و کنار آمدن با رنج های ابدی انسانی، که روحم را به سرشاری می رساند؛ آنچه در هر بار رفتن می طلبم، ابدیت نیست، آگاهی و تمرین تسلط بر خویشتن است...


"لیلی لک پور" در نور زمستانی، نیمه های دوازدهمین روز دی ماه شروع شد. لابلای خواندن کتاب و دیدن عکس پا گرفت. با دیپلم «ریاضی»، کارشناسی «ارتباطات» و کارشناسی ارشد «برنامه ریزی گردشگری» ادامه پیدا کرد، تا سالها بعد و قصه ی ثبت احوال زادگاه برای تغییر نام خانوادگی به "حکیم". گرچه گاهی بازی ها نیمه تمام می ماند، اما شکر...