خانه فخرالدوله

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
به این جمله از تاریخ فکر می کنم "قاجاریه یک مرد و نیم داشت، مردش فخرالدوله و نیم مردش آقامحمدخان بود." به شما که صاحب این خانه بوده ای، با درایت و نیکوکار واسطه ی حفظ آرامش بین رضاشاه و خاندان قاجار و به این که هر زنی روزی باید خانه ای بسازد. انتخاب رنگ ها، پیچ و تاب ایوان ها، حوض، اتاق های سراسری و تالارها را نمی گویم، از خانه ای می گویم که هر زنی می تواند انتخاب کند درآن خوشبخت باشد یا...بانو اشرف الملوک با احترام برایتان می نویسم که بدانید چقدر شبیه شما را کم دارد این روزها!


اینجا خانه ی تاریخی زیبای اشرف الملوک(فخرالدوله) شاهزاده ی قاجار، دختر مظفرالدین شاه، سرورالسلطنه، خواهرزاده ی عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دخترخاله ی محمدمصدق و مادر علی امینی است.اگر تهران بودید و گذرتان به فخرآباد افتاد، بعد از مسجد می توانید ساعتی در حیاط این خانه ی فوق العاده، خستگی و شلوغی های تهران را فراموش کنید.ادامه مطلب