کوچینی

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
ماندني باشي با يک بوسه ي ساده هم مي شود، حتي اگر مديران وقت ببينند و مدتها از تحصيل محرومت کنند. بگذريم از پدر که آفرين مي گويد به خاطر سدي که شکسته شد!
از اولين بوسه سينما مي گويم که مرحوم ناصر ملک مطيعي با ايشان ثبت کرد. از ويدا قهرماني، بانويي که کافه نگارخانه ي «موند» و دانسينگ رستوان «کوچيني» را براي نمايش استعدادهاي هنري و جوان راه انداخت و نتيجه شد: بلک کتز، فرهاد مهراد، ابي، حسن شماعي زاده و ...
بنويسيم از آنها که شجاعت اش را داشته اند و يک طرفه وارد جاده ي اولين ها شده اند. همه کساني که تلاش کردند پي دلشان بروند  بدونن آنکه دوستشان بدارند، دوست مي دارند ، آنهايي که ساده مي خوانندشان، حتي احمق ها...
روي پا مي ايستم ، کلاه از سر بر مي دارم و ساعتها تشويقشان مي کنم.

رستوران کوچینی تهران، ابتداي خيابان کاخ یا فلسطین است که خانم ويدا قهرماني با همسرش داويت يقيازاريان راه انداخت و فضا و موسیقی زنده اش هنوز حال و هواي تهران آن روزها را دارد.ادامه مطلب

خانه فخرالدوله

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
به این جمله از تاریخ فکر می کنم "قاجاریه یک مرد و نیم داشت، مردش فخرالدوله و نیم مردش آقامحمدخان بود." به شما که صاحب این خانه بوده ای، با درایت و نیکوکار واسطه ی حفظ آرامش بین رضاشاه و خاندان قاجار و به این که هر زنی روزی باید خانه ای بسازد. انتخاب رنگ ها، پیچ و تاب ایوان ها، حوض، اتاق های سراسری و تالارها را نمی گویم، از خانه ای می گویم که هر زنی می تواند انتخاب کند درآن خوشبخت باشد یا...بانو اشرف الملوک با احترام برایتان می نویسم که بدانید چقدر شبیه شما را کم دارد این روزها!


اینجا خانه ی تاریخی زیبای اشرف الملوک(فخرالدوله) شاهزاده ی قاجار، دختر مظفرالدین شاه، سرورالسلطنه، خواهرزاده ی عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دخترخاله ی محمدمصدق و مادر علی امینی است.اگر تهران بودید و گذرتان به فخرآباد افتاد، بعد از مسجد می توانید ساعتی در حیاط این خانه ی فوق العاده، خستگی و شلوغی های تهران را فراموش کنید.ادامه مطلب