کوچینی

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
ماندني باشي با يک بوسه ي ساده هم مي شود، حتي اگر مديران وقت ببينند و مدتها از تحصيل محرومت کنند. بگذريم از پدر که آفرين مي گويد به خاطر سدي که شکسته شد!
از اولين بوسه سينما مي گويم که مرحوم ناصر ملک مطيعي با ايشان ثبت کرد. از ويدا قهرماني، بانويي که کافه نگارخانه ي «موند» و دانسينگ رستوان «کوچيني» را براي نمايش استعدادهاي هنري و جوان راه انداخت و نتيجه شد: بلک کتز، فرهاد مهراد، ابي، حسن شماعي زاده و ...
بنويسيم از آنها که شجاعت اش را داشته اند و يک طرفه وارد جاده ي اولين ها شده اند. همه کساني که تلاش کردند پي دلشان بروند  بدونن آنکه دوستشان بدارند، دوست مي دارند ، آنهايي که ساده مي خوانندشان، حتي احمق ها...
روي پا مي ايستم ، کلاه از سر بر مي دارم و ساعتها تشويقشان مي کنم.

رستوران کوچینی تهران، ابتداي خيابان کاخ یا فلسطین است که خانم ويدا قهرماني با همسرش داويت يقيازاريان راه انداخت و فضا و موسیقی زنده اش هنوز حال و هواي تهران آن روزها را دارد.